Door: Marije Dahmen

Blended learning:
invoeren bij de opleiding.

Het Edubook Online Marketing

Het Edubook is een theorieboek en werkboek in één en altijd up-to-date omdat de digitale content makkelijk aan te passen is. Dat is met de vernieuwing op veel vakgebieden en zeker op dat van digital marketing erg handig. Content kan dus niet verouderen.

Het Edubook zorgt voor zelfwerkzaamheid en beschikt over interactieve elementen, zoals het delen van meningen, voeren van discussies, elkaar geven van feedback en ontvangen van docentenfeedback, waarbij veel aandacht is besteed aan de intuïtieve vormgeving. Daarnaast is ook hard gewerkt aan enkele technische studenthulpmiddelen zoals de mogelijkheid tot het maken van een gepersonaliseerde samenvatting, offline toegankelijkheid en een uitgebreide zoekfunctie.

De op maat gemaakte content van tekst en video wordt aangeboden in combinatie met games en opdrachten. Elk hoofdstuk wordt vervolgens afgesloten met een quiz waarmee de student zijn eigen kennis kan testen. De quiz bestaat uit verschillende soorten vragen, zoals open vragen, meerkeuzevragen en vragen waarbij termen aan elkaar gekoppeld of op de juiste volgorde gezet moeten worden.

Wanneer de kennis over een bepaald onderdeel nog niet voldoende is wordt de student weer teruggeleid naar de content en krijgt hij daarna een andere quizvraag over hetzelfde onderwerp. Wanneer de kennis wel voldoende is bevonden, wordt hij doorgeleid naar het volgende hoofdstuk. Het Edubook voor de eerstejaarsstudenten bestaat uit zes inhoudelijke modules, die elk aantal paragrafen bevatten, en een vervolgmodule die bestaat uit twee hoofdstukken website maken in Wordpress, vier hoofdstukken zoekmachinemarketing, twee hoofdstukken social media marketing en twee hoofdstukken mobile marketing, allemaal verdiepend op het Edubook in het eerste jaar.

Het edubook Online Marketing

Thuisles

Het doorlopen van het online leerplatform noemen wij geen huiswerk maar een thuisles. Hiermee willen we duidelijk maken dat dit dezelfde tijd in beslag neemt als een les op school en dezelfde inspanning vergt. Het woord ‘huiswerk’ heeft vaak toch een bepaalde negatieve associatie bij studenten die we willen voorkomen.

De student bepaalt wanneer hij de thuisles uitvoert en ervaart daarmee dus een bewuste zelfsturing. Zo kan hij bijvoorbeeld alle thuislessen achter elkaar volgen of voorafgaand aan elke les op school één thuisles, zoals wij minimaal van ze eisen.

Het voordeel is dat de student de thuisles op een tijd en plek kan uitvoeren die hem uitkomt. Ook kan de student zijn eigen tempo bepalen. Wanneer hij onderdelen niet begrijpt, heeft hij de mogelijkheid om extra aanvullende informatie over het onderwerp te bekijken of lezen. Hij bepaalt daarmee zijn eigen pad en zo vervult het systeem de individuele behoeften van elke student.

Docentendashboard

Wat erg sterk is aan dit concept is de mogelijkheid tot monitoring van de individuele student. Met traditionele lessen is dit erg moeilijk gezien de grootte van de klassen en doordat de docent continu bezig is met kennisoverdracht waardoor weinig tijd voor begeleiding overblijft. Met het ontwikkelde dashboardsysteem kunnen de resultaten van de individuele student bekeken worden, zoals wanneer en hoe lang hij bezig is geweest met de thuisles, of welke antwoorden hij gegeven heeft op de gesloten en open vragen. Deze resultaten kunnen dan weer mooi als input dienen om klassikaal te behandelen.

Deelbaar met andere hogescholen

Wij bieden ons platform met de bijbehorende content daarom ook aan alle hogeschoolvakdocenten vrijblijvend en gratis aan. De docenten van andere hogescholen en faculteiten kunnen het Edubook ook aanpassen met content die ze graag zelf terug zien komen.

Daarnaast kan de ontwikkelde content gedeeld worden met alle vakdocenten die het platform gebruiken. Niet meer ieder op een eigen eiland zelf het vak opnieuw ontwikkelen maar vanuit een basis samen de kwaliteit verhogen.

Zie het promotiefilmpje voor andere instituten en hogescholen:

EduBook introductiefilm | duur 1:45 minuten

Docent als leerbegeleider/coach

De les op school heeft met het gebruik van de online leeromgeving een andere invulling gekregen. De docent brengt niet eenzijdig zijn kennis over maar fungeert als leerbegeleider waarbij hij in de les de studenten bezig laat gaan met de volgende zaken: samenwerken, discussies voeren over de geleerde onderwerpen, opdrachten maken en oefenen van de besproken onderwerpen, feedback geven over gemaakte stukken, gezamenlijke analyses maken van praktijkvoorbeelden, uitwerken van cases en inhoudelijke vragen stellen. De student is tijdens de les op school aan zet doordat de les actief en engaging is.

De regel hierbij is wel dat de student altijd de thuisles gevolgd moet hebben voordat de les op school start. Wanneer hij dat namelijk niet heeft gedaan is het niet mogelijk om dieper op het onderwerp in te gaan. Je moet als docent dus goed de relevantie en nut aangeven van het leerplatform om de voorkennis daadwerkelijk te activeren.

Het online leerplatform, in combinatie met de les op school, zorgt voor een activerende didactiek waarmee plezier voor student en docent teruggebracht wordt. Want passief en onderuitgezakt de lesstof tot je nemen kost te veel (negatieve) energie. De docent is altijd een stap voor op de student en zorgt dat de volgende stap voor de student uitdagend genoeg is. Basis is natuurlijk wel altijd de enthousiaste docent over zijn vak (Melisse, 2014).

Voordelen van het gebruik van het online leerplatform zijn onder andere gemotiveerdere studenten, betere leerresultaten, een lagere werkdruk en de mogelijkheid tot dieper nadenken over de lesstof. Daarnaast hoeft de docent niet alles zelf te doen tijdens les en heeft de student een actieve houding in de klas. De tijd lijkt daardoor voor de student sneller te gaan, wat uiteindelijk een positief gevoel geeft.

Werkvormen

Om een goede motivatie te bereiken bij studenten bestaan verschillende werkvormen die goed toegepast kunnen worden tijdens de les op school. Werkvormen voor samenwerkend leren, het leren van begrippen, meningsvorming, het toepassen van kennis in nieuwe situaties, het reflecteren op je eigen antwoord en het samenvatten van leerstof. Wij hebben hiervoor onze eigen creativiteit gebruikt maar ook het handboek ‘Activerende werkvormen voor de opleidingspraktijk’ van Lia Bijkerk & Wilma van der Heide (uitgever Bohn Stafleu van Loghum). Belangrijk is dat de docent eerst van elke bijeenkomst het lesdoel bepaalt, die uitsplitst in specifieke kennis- en vaardigheidsdoelen en vervolgens voor elk doel een activerende werkvorm kiest. Een goede tip hierbij is om altijd een werkvorm achter de hand te hebben voor een minder actieve of enthousiaste klas.

Opdrachten in de les

Tijdens de lessen is het belangrijk om kleine opdrachten te geven. Wanneer studenten in groepen aan de slag moeten zijn drietallen het beste. Deze groepsgrootte zorgt voor een hoger rendement op basis van groepsdynamica: geen mogelijkheid voor meelifters en weinig afdwaalsituaties. Wanneer je rekening houdt met het groepsdynamische proces moet je niet te veel switchen van groepssamenstelling tijdens de les. Tijdens elke nieuwe groep ontstaat namelijk weer hetzelfde proces wat betreft de basisbehoefte van elke groep: inclusie (gevoel van meetellen), controle (vraag naar invloed) en affectie (vraag naar waardering).

Seksesocialisatie

Traditionele onderwijsvormen bieden één generieke methode aan en houden geen rekening met het verschil tussen jongens en meisjes (Delfos, februari 2014). Met het online leerplatform en de lessen op school is dit veel minder het geval. Het platform en de lessen zorgen voor mogelijkheden tot differentiatie. Zo zie je dat vrouwelijke studenten meer van tevoren werken in het platform. Ze vinden het fijn om gelijkmatiger te werken. Vrouwen zijn eerder geneigd om te doen wat opgedragen is, volgzamer, makkelijker te beïnvloeden en over het algemeen behalen ze betere schoolresultaten. In de les vertonen ze minder gedragsproblemen, hebben een langere aandachtsboog en hebben ze een sterke acceptatiedrang door docenten. De opdrachten worden goed gepland en zijn geordend. Je merkt dat ze vooral uitvoeren wat ze geleerd hebben doordat ze onderzoeken via observatie. Dit in tegenstelling tot mannen die een meer onderzoekende houding hebben en meer experimenteren. Zij komen vaak eerder tot creatieve oplossingen bij de opdrachten. De mannelijke studenten vinden vooral de werkvorm in de les prettig doordat ze een kortere spanningsboog hebben en ze hierbij niet stil hoeven te zitten. Ze zijn echte doeners die soms snel afgeleid zijn, dus daar sluit deze lesmethode goed bij aan. Je merkt dat vooral de mannen de thuisles net voor de bijeenkomst op school heeft uitgevoerd. Ze werken meer in pieken en raken wat minder zenuwachtig over deadlines.

Studenten met een beperking

Het online leerplatform is geschikt voor HBO-studenten. De studenten van HBO-instellingen zijn divers en kunnen ook een bepaalde beperking hebben waar het platform op ingericht moet zijn. Zo houdt Edumundo rekening met de volgende beperkingen:

Autisme

Autisme

Het systeem biedt een duidelijke structuur aan. Ook de lessen worden volgens een vaste structuur aangeboden.

Faalangst

Faalangst

Het platform biedt de student een veilige omgeving aan waar hij in zijn eigen tempo kan leren. Hij kan zichzelf toetsen en staat niet in the picture.

Kleurenblindheid

Het systeem houdt rekening met kleurenblindheid. Zo heeft namelijk één op de twaalf mannen last van een bepaalde vorm van kleurenblindheid waarmee hij moeilijk het onderscheid tussen rood en groen kan maken (Lalieu, 2008).

Dyslexie

Dyslexie

Een groot deel van de content wordt in videovorm aangeboden. Ook is de tekst te vergroten.

Juridisch

Er zijn een aantal juridische aspecten waarmee rekening gehouden moet worden.

Een student mag niet verplicht worden om een licentie aan te schaffen, net als dat een student ook nooit verplicht is een boek te komen. Wanneer de student dus geen licentie wil betalen zal hij een alternatieve opdracht moeten krijgen om wel tot hetzelfde niveau te komen als de andere studenten om de les goed te kunnen volgen.

De docent moet de student vooraf op de hoogte stellen dat die individueel gemonitord wordt met als doeleinde hem ook individueel te begeleiden.

Voor eventuele problemen met het systeem is een helpdesk ingericht bij Edumundo zodat de docenten daar geen tijd aan kwijt zijn. Ook het betalingstraject loopt direct tussen student en Edumundo en de school is daar niet bij betrokken, net als bij het kopen van een boek.

Resultaten van blended learning

Blended learning is effectief om meerdere redenen. De student kan zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo hij wil leren. Hij is dus niet meer gebonden aan het vaste tijdstip in de collegezaal. Daarnaast heb je het spreidingseffect. Door het regelmatig geven van formatieve toetsen, zelftesten en quizzen wordt de student gemotiveerd zijn leeractiviteiten te spreiden over de gehele lesperiode in plaats van deze uit te stellen tot de summatieve toets. Roediger beweert dat door deze spreiding van leeractiviteiten de student wellicht ook meer tijd besteedt aan het leren. Daarnaast heeft het geven van feedback op quizzen een positief effect. Natuurlijk doordat hij daardoor leert wat de correcte antwoorden zijn, maar ook biedt het de student een beter inzicht op zijn eigen kunnen en overschat hij zich wat minder snel. De student leert kennis op te halen waardoor hij deze makkelijker kan onthouden. Ook heeft zowel de docent als de student inzicht in hoeverre de verschillende onderdelen van de stof beheerst worden en kan er op tijd ingegrepen worden wanneer dit nodig is (H.L. Roediger, 2011).

Volgens meerdere onderzoeken stijgt de leeruitkomst voor studenten door blended learning.

Studenten die leren via blended learning:

 1. komen beter voorbereid de klas in (Cameron, The effectiveness of simulation in a hybrid and online networking course, 2003);
 2. schrijven effectievere en langere rapporten (Kaleta, 2002);
 3. scoren hogere cijfers op toetsen (Absalom, 2003);
 4. leveren projecten op van hogere kwaliteit (Cameron, The effectiveness of simulation in a hybrid and online networking course, 2003);
 5. houden diepere en meer meningsvolle discussies over lesstof (Murphy, 2003) ;
 6. zijn even of meer succesvol dan studenten in traditionele lessen (C. Dziuban, 2005).

Voorwaarden bij invoering

Bij de invoering van blended learning is het belangrijk dat er voldaan wordt aan enkele voorwaarden:

Praktische voorwaarden

 • Een digitale leeromgeving, zoals die van Edumundo, die voldoet aan snelheidseisen, usability-wensen en in uiterlijk aansprekend is voor doelgroep.
 • Een studentenvolgsysteem waarbij het individu gemonitord kan worden en begeleiding kan ontvangen.
 • Een training voor docenten (zoals Edumundo faciliteert) om te leren werken met de technische hulpmiddelen maar ook over verschillende werkvormen mogelijkheden.

Klasvoorwaarden

 • Motiverende en enthousiaste docenten.
 • Docenten met vakkennis.
 • Docenten die kunnen improviseren, flexibel zijn en zonder PowerPoint-structuur kunnen werken.
 • Duidelijke lesdoelformulering maar ook regels van de lesmethode.

Rekeninghouden met invloeden

 • Sociale invloeden: doet de ander het ook en word je erop afgerekend?
 • Geslacht, leeftijd, ervaring, intrinsieke motivatie voor het onderwerp.

Schoolorganisatorische voorwaarden

 • Een duidelijke onderwijsvisie waar blended learning in past.
 • Een faciliterend managementteam en directie qua tijd en ruimte.
 • Een samenwerkende vakgroep of docententeam.
 • Een innovatieve cultuur waarbij men niet bang is voor verandering.

Continuïteitsvoorwaarden

 • Pak het niet meteen te groot aan. Begin met één vak binnen één semester.
 • Leg duidelijk uit aan studenten waarom we blended learning toepassen, wat de voordelen zijn en vooral wat van hen verwacht wordt.
 • Doorlopende feedbackloops van collega’s en studenten over systeem, leswerkvormen en content.
 • Houd content up-to-date.
 • Heb geduld en vertrouwen. Verwacht niet meteen een groot succes op korte termijn maar geef het de kans om zich te ontwikkelen. Zowel de docent als de student moet wennen aan de nieuwe manier van werken.
 • Deel succes met collega’s. Vertel aan elkaar wat je gedaan hebt, hoe en welk effect dit had. Ga vooral geen energie steken in ‘niet-gelovenden’.

Docentvoorwaarden

De beoordeling van een student op het vak zal niet alleen bepaald worden door het online leerplatform (qua inhoud en uiterlijk) en de nieuwe invulling van de lessen maar ook door de mening over de docent. De punten voor inspirerend coachend docentschap zijn daarvoor van belang (Melisse, 2014). De docent:

 • stelt eisen aan de student;
 • heeft hoge verwachtingen van de student en geeft die ook aan;
 • heeft een ruim didactisch repertoire;
 • kan boeien en motiveren door zelf enthousiast te zijn;
 • Heeft empathie en kan inleven in de wereld van de student;
 • stelt zelf doelen;
 • geeft collega’s feedback en ontvangt deze.

Inhoud Edubook Basis Online marketing

Hoofdstuk 1 E-business en E-commerce

 • Uitleg begrippen E-Business, E-Commerce en E-Marketing
 • Onlinemarketingfunnel
 • Customer journey online
 • Online verdienmodellen
 • Online interactie generen<
 • Uitleg landingspagina’s
 • Usability testing
 • Behavioral targetting
 • Retargetting

Hoofdstuk 2 Zoekmachinemarketing & Affiliate Marketing

 • Traffic genereren
 • Werking zoekmachines
 • Basisuitleg SEO
 • Basisuitleg SEA
 • Zoektermen onderzoek uitvoeren
 • Basisuitleg affiliate marketing

Hoofdstuk 3 E-mailmarketing & Conversie

 • Begrip conversie uitleg
 • Basisuitleg e-mailmarketing
 • Uitleg begrip database marketing
 • Verschillende vormen e-mailings
 • Doelstellingen bij e-mailings
 • Basis wetgeving bij e-mailmarketing
 • Event-driven e-mailmarketing
 • Segmentatie bij e-mailing

Hoofdstuk 4 Social Media Marketing & Video Marketing

 • Social-mediavormen
 • Social-media-marketingmogelijkheden
 • Webcare
 • Social media advertising
 • Basisuitleg crowdfunding
 • Doelstellingen bij social media marketing
 • Video marketing

Hoofdstuk 5 Mobile Marketing

 • Basisuitleg mobile marketing
 • Mobile devices
 • Mobile-marketingvormen
 • Basisuitleg over mobile websites
 • Basisuitleg over apps en verschillende businessmodellen voor apps
 • Basisuitleg over location based advertising
 • Basisuitleg over mobile coupons
 • Basisuitleg over augmented reality
 • Basisuitleg over QR-codes
 • Mobile customer journey

Hoofdstuk 6 Online Strategie

 • Online doelstellingen formuleren
 • Online middelen kiezen
 • Online budget bepalen
 • Online kosten berekenen
 • Online opbrengsten berekenen
 • Internet marketing actieplan opstellen
 • Online strategy map maken

Bibliografie

 • Absalom, J. O. (2003). The impact of blended learning on student outcomes: Is there room on the horse for two? Journal of Educational Media, 28(2-3), 179-190.
 • Biesta, G. (2015, april 9). Is de student tevreden? Dan die je iets verkeerd. (L. v. Baars, Interviewer)
 • Bussemaker, D. J. (2015). HO2025 Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • C. Dziuban, J. H. (2005). Blended learning: Online learning enters the mainstream. In C. I. Graham, Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. San Francisco: Pfeiffer Publishing.
 • Cameron, B. (2003). The effectiveness of simulation in a hybrid and online networking course. TechTrends.
 • Cameron, B. (2003). The effectiveness of simulation in a hybrid and online networking course. TechTrends.
 • Ernst, A. v. (2006). Als je doet wat je deed, krijg je wat je had. . BVE Magazine, 12-13.
 • H.L. Roediger, A. P. (2011). Psychology of Learning and Motivation. Oxford: Elsevier.
 • Kaleta, C. G. (2002). Introduction to hybrid courses. Teaching with Technology Today.
 • Leenheer, P. (2015). Buitengebied tussen binnenwerelden. Linking connections van scholen en het onderwijsdiscours buiten schooltijd. De Nieuwe Meso, 87-97.
 • Melisse, R. (2014). Activerende didactiek: meerwaarde voor leerling en leraar. Sardes Special ‘De effectieve leraar’.
 • Murphy, P. (2003). The hybrid strategy: Blending face-to-face with virtual instruction to improve large lecture courses. UC TLtC News & Events.
 • Oliver, M. &. (2005). Can 'Blended Learning' Be Redeemed? E-Learning, Vol. 2, Nr. 1.
 • Universiteit Utrecht. (sd). Opgehaald van Educate IT: https://educate-it.sites.uu.nl/waarom-onderwijsinnovatie/onderwijsconcept-blended-learning/
 • Zanden, E. v. (2016, februari 1). Training blended learning van Triamfloat. (M. Dahmen, Interviewer)